Mobiliteit

Mobiliteit Vilvoorde

In de eerste plaats is het belangrijk om maatregelen te nemen om de druk van het autoverkeer te verminderen in Vilvoorde en de wijken. Vervuiling, lawaai, ongevallen, stress: de wagen vermindert ontegensprekelijk de levenskwaliteit in de stad. Het is bewezen, dat minder auto’s het veiligheidsgevoel, de samenleving, de sociale banden verhoogt en de criminaliteit in de wijken vermindert. Maar om het objectief van een stad met minder auto’s te bereiken, is een grondige herziening van ons model van openbaar vervoer noodzakelijk.

Volgens de onderzoekers Astrid De Witte en Cathy Macharis, is het gratis vervoer een bepalende factor om de mensen aan te moedigen om hun wagen te laten staan. Hun studie meldt de mogelijkheid om 52 % van de autogebruikers aan te trekken. Een andere belangrijke factor is het aanbod van comfortabel, goed ontwikkeld en snel transport. Voor PVDA*PTB is het belangrijk om te werken rond deze twee aspecten in plaats van het huidige repressieve beleid tegen automobilisten voort te zetten.

Mobiele stad.

Inderdaad, voor PVDA*PTB is het onjuist om de automobilisten te bestraffen, zolang men niet werkt aan de ontwikkeling van aantrekkelijke en goedkope alternatieven voor de wagen. In vele gevallen blijft de auto momenteel het meest praktische vervoermiddel voor veel gezinnen. Menen dat men het mobiliteitsprobleem oplost door het parkeren betalend te maken of door het aantal plaatsen te verminderen, betekent het probleem op de verkeerde manier aanpakken. Men moet eerder stroomopwaarts handelen, dan stroomafwaarts te bestraffen.

PVDA*PTB wil een ambitieuze en duurzame politiek om het net van het openbaar vervoer sterk te ontwikkelen. PVDA*PTB steunt een geïntegreerde benadering van de transportmiddelen in Vilvoorde en de periferie. PVDA*PTB verzet zich tegen de verstrengde controles in het openbaar vervoer en stelt voor de tarieven aan te pakken. PVDA*PTB steunt de ontwikkeling van lijnen die met lichte middelen naar de wijken gaan en zo het recht op mobiliteit versterkt voor allen en vooral ook voor de bejaarden.

PVDA*PTB wil betrouwbaar openbaar vervoer. Maar daarvoor is een andere logica nodig. Zoals een chauffeur verklaarde: “Door de afbraak van de openbare diensten, door enkel aan de rentabiliteit te denken, breekt men de sociale banden, men isoleert de mensen van elkaar. Men moet in de andere richting gaan: meer openbare diensten, meer sociale banden, meer solidariteit, minder dure openbare vervoersmiddelen. Dat is één van de sleutels om de spanningen en het geweld te doen afnemen.” PVDA*PTB wil dat in de werkdruk van de chauffeurs ook rekening wordt gehouden met de sociale rol van de chauffeurs. De buslijnen moeten versterkt worden met personeel dat de moeilijkheden kent en een dialoog kan aangaan. Automaten kunnen nooit het belang van de menselijke aanwezigheid vervangen. En regelmatige aanwezigheid zal altijd meer effect hebben dan ‘vliegende’ brigades die voortdurend veranderen van bestemming zonder een band te creëren met de reizigers, zonder de gewoonten van de gebruikers te kennen, enz.

Tenslotte steunt PVDA*PTB alle initiatieven die de zachte mobiliteit bevorderen (stappen en fietsen). Aangepaste ruimtelijke ordening moet de toegang tot lokale diensten verzekeren voor allen en iedereen. Ook de toegang tot de fiets moet worden gedemocratiseerd. Het is aangetoond, dat het fietsgebruik in Vilvoorde, grotendeels het voorrecht is van relatief gegoede lagen van de samenleving.

  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging