Een open stad waar iedereen meetelt

Open Stad
  • We zorgen ervoor dat er genoeg sociale voorzieningen zijn, zodat er geen concurrentie is tussen mensen die het moeilijk hebben.
  • We investeren in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in het buurtwerk en buurthuizen, waar buurtbewoners elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten. We moedigen straatfeesten aan.
  • We bieden een laagdrempelige lokale dienstverlening, die op een positieve manier rekening houdt met meertaligheid. In alle openbare diensten kan beroep gedaan worden op een tolk.
  • We zorgen ervoor dat het personeel van de stadsdiensten en het stedelijk onderwijs een afspiegeling wordt van de diversiteit in de stad door streefcijfers (quota) vast te leggen. Diversiteit telt niet enkel in de laaggeschoolde en minst betaalde jobs, maar in alle rangen en graden van de stadsdiensten. Ook voor de advies- en participatieraden streven we die diversiteit na.
  • We maken een plan om de schooluitval van jongeren uit de migratie en jongeren uit financieel zwakke gezinnen drastisch aan te pakken.
  • We stimuleren de scholen om meertaligheid als een troef te beschouwen. Ook de thuistaal van anders- en meertalige kinderen is belangrijk.
  • We geven jongeren uit de wijken een opleiding en verantwoordelijkheid voor het goed samenleven op het pleintje in hun wijk. Zo verminderen de conflicten en voelen de jongeren zich gerespecteerd.
  • We betrekken alle inwoners, Belgen en niet-Belgen, met begrijpelijke en verstaanbare ondersteunings- en informatiecampagnes bij de Vilvoordse politiek. We zorgen ervoor dat ze actief hun gemeentelijk stemrecht gebruiken.

Een open stad waar iedereen meetelt

De superdiversiteit in Vilvoorde houdt dus grote troeven in, op voorwaarde dat we erin slagen iedereen gelijke rechten en kansen te bieden.
Er mag geen concurrentie worden georganiseerd tussen mensen die maar met moeite toegang krijgen tot schaarse sociale voorzieningen.
Er moeten voldoende sociale voorzieningen komen. Gemeenten krijgen het door de besparingen van de Vlaamse overheid almaar moeilijker, maar toch mag op dat vlak niet bespaard worden bij de stadsdiensten, het OCMW en in het culturele aanbod.

Bij de kandidaat-huurders voor sociale woningen vinden we vele inwoners met een migratieachtergrond.
Zij huren nu op de dure privémarkt vaak verouderde, slecht geïsoleerde woningen of kopen een oude woning, maar hebben niet voldoende middelen om die naar behoren te renoveren.

Bij de Vilvoordenaars van niet-EU-herkomst is 12% van de beroepsbevolking (werkenden en werkzoekenden tussen 15 en 64 jaar) werkloos tegenover 3% bij de ‘Belgische’ inwoners.

Het tekort aan werk, dienstverlening en sociale voorzieningen is een van de voornaamste aanleidingen van spanningen tussen werkende mensen.
Om superdiversiteit te doen slagen, moeten we afstappen van het blinde besparingsbeleid en net meer investeren.
We reageren niet op de superdiversiteit met een verdelend wij-zij-discours, dat de opdeling in verschillende groepen versterkt.
Zo worden de inwoners van onze stad verdeeld en bevolkingsgroepen gestigmatiseerd en worden de problemen die er zijn, niet aangepakt.

Het is tijd voor een omslag. We laten de stad uitstralen dat we trots zijn op onze diversiteit. Promotiemateriaal toont de stadsbewoners in alle kleuren en vormen, affiches met alleen blanke Vilvoordenaars behoren tot het verleden. We ondersteunen evenementen die de diversiteit in de verf zetten. Iedereen mag weten dat we trots zijn op elke inwoner van de stad.

We nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid en voeren ambitieuze streefcijfers in voor de samenstelling van de lokale politie en van het stads- en onderwijzend personeel, ook bij de hoogste salarisschalen. Zo tonen we dat Vilvoorde iedereen naar waarde schat.

In Vlaanderen hebben kinderen uit andere Europese landen 15% meer kans om vroegtijdig de school te verlaten.
Kinderen van buiten de EU zelfs 35%. 4,9% van de Vilvoordse kinderen die thuis geen Nederlands spreken (voor een groot deel kinderen met migratieachtergrond), hebben in de lagere school een schoolachterstand van minstens twee jaar. In het secundair onderwijs loopt dat percentage op tot 16,5%.
Jongeren met schoolse achterstand hebben veel meer kans om de school zonder diploma te verlaten en in de werkloosheid terecht te komen.
Investeringen in onderwijs zijn dus heel belangrijk. We stellen ook een plan op om de schooluitval van jongeren uit de migratie en van jongeren uit financieel zwakke gezinnen doortastend aan te pakken.

Om de ontmoeting tussen de culturen, nationaliteiten en etnische groepen te bevorderen, investeren we meer in culturele ontmoetingsplaatsen in wijken, in buurtwerk en in buurthuizen.
Buurthuizen zijn bij uitstek plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf sterker maken, hun netwerk versterken en dus beter kunnen deelnemen aan de samenleving.
Ook straatfeesten zijn een goede manier om het goed samenleven te bevorderen.

In de wijkhuizen en op de pleintjes willen we een mooi en gratis vrijetijdsaanbod voor jongeren, zonder inschrijven, zonder drempels. Dat vereenvoudigt de deelname aan sport en spel.

Als kinderen op een plein spelen, kan dat soms zorgen voor conflicten met buurtbewoners of met organisatoren van evenementen. Dat willen we niet. Daarom willen we het project “Plein Patrons” opstarten, in samenwerking met de jeugdbewegingen.
In Borgerhout kent dat project veel succes. Vrijwilligers, onder meer uit jeugdbewegingen, krijgen een opleiding om de jongeren op een plein te begeleiden.
De sterkte van het project is dat het jongeren opleidt die verbonden zijn met hun plein, die er opgegroeid zijn. De Plein Patrons kennen de kinderen en jongeren die op dat plein komen spelen, en hun ouders.
Ze weten hoe ze de jongeren moeten aanpakken.
Zo vermindert het aantal conflicten verminderde en dat de jongeren zich verantwoordelijk voelen.
Dat gaat natuurlijk in tegen een beleid dat politie afstuurt op conflicten en dat camera’s hangt om iedereen te controleren.
Ons project gaat uit van de sterkte van een buurt.

In een stad waar iedereen meetelt, heeft ook iedereen zijn of haar zeg.
We informeren niet-Belgen die kiesrecht hebben, daarom actief om zich te registreren voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Vandaag zijn nog veel te weinig mensen daarvan op de hoogte.

Diversiteit Zonder Racisme

Dit is jouw beweging