VAST EN VOLWAARDIG WERK, OOK VOOR MENSEN IN EEN KWETSBARE POSITIE

Werk Vilvoorde
  • Werk blijft de belangrijkste hefboom om uit armoede en sociaal isolement te raken. We investeren resoluut in opleiding, begeleiding en sociale tewerkstelling voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
  • We zorgen ervoor dat het eigen stadspersoneel representatief is voor de stadsbevolking: met ook laaggeschoolden, mensen met een beperking, jongeren, mensen met een migratieachtergrond… We draaien de uitbesteding van laaggeschoolde jobs terug.
  • We creëren bijkomende, volwaardige jobs in de sociale economie. De Stad geeft het goede voorbeeld door te investeren in eigen sociale tewerkstellingsprojecten voor mensen in een kwetsbare positie.
  • We creëren extra tewerkstellingskansen door ervaring en competenties te erkennen als evenwaardig aan een diploma en een nultolerantiebeleid te voeren op vlak van racisme en discriminatie.
  • Van grote ondernemingen die subsidies van de Stad Vilvoorde ontvangen eisen we een sociale clausule. Zij moeten voorzien in een aantal duurzame sociale jobs voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie en de nodige begeleiding voorzien.

Vast en volwaardig werk, ook voor mensen in een kwetsbare positie.

De beste bescherming tegen armoede is een kwalitatieve job. Bij werklozen loopt het armoederisico op tot 41 procent. ‘Eenieder heeft recht op arbeid, op vrije keuze van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en op bescherming tegen werkloosheid.’
Zo staat het in artikel 23 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het recht op arbeid is ook opgenomen in de Belgische Grondwet.
Dat iedereen toegang moet krijgen tot een job die beschermt tegen armoede, is de eerste uitdaging.

Wij willen volwaardige jobs met een goed loon. In ons land stijgt het aantal werkende armen tot bijna een op de twintig jobs. Van de nieuwe jobs is meer dan de helft (52 procent) tijdelijk en is bijna de helft (47 procent) heel erg laagbetaald. Zo komen we er dus niet.
Ook hoe we de arbeid invullen blijft een grote uitdaging. De impact van werkdruk, flexibiliteit, onzekere contracten en ontslag op onze gezondheid en ons welbevinden is torenhoog.
In dit hoofdstuk hebben we het specifiek over mensen in een kwetsbare positie of met een beperking op de arbeidsmarkt.
Mensen zonder diploma, mensen in armoede, kortgeschoolde mensen, mensen met een beperking of met een chronische ziekte.
De meeste mensen willen bijdragen, maar vinden in de stresserende winsteconomie van vandaag geen plek.
Om het recht op arbeid voor iedereen te garanderen zijn specifieke maatregelen nodig.

Dat vergt extra middelen, maar er is een groot terugverdieneffect op menselijk en maatschappelijk vlak.
Wij willen 1.000 bijkomende jobs creëren voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke situatie.
De Stad moet daarbij het voortouw nemen.
Vandaag worden ook in Vilvoorde heel wat taken en diensten van de stad uitbesteed aan bedrijven die slechtere arbeidsvoorwaarden en een slechtere verloning hanteren.
In plaats daarvan willen we juist een uitbreiding van volwaardige arbeidsplaatsen voor kortgeschoolde jongeren, kwetsbare doelgroepen en mensen die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt. We denken daarbij bijvoorbeeld aan een eigen stadskeuken die biologische korte-keten-maaltijden levert aan scholen en stadsdiensten, een poetsdienst met volwaardige loon- en arbeidsvoorwaarden, energiesnoeiers, en renovatieprojecten in sociale woningen.

We stimuleren bijkomende jobs in de sociale economie, en komen op voor volwaardige werk- en loonvoorwaarden.
Van grote ondernemingen die subsidies en voordelen van de Stad Vilvoorde ontvangen eisen we een sociale clausule.
Zij moeten voorzien in een aantal duurzame sociale jobs voor mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie en daarbij de nodige begeleiding voorzien (taallessen, training on the job, coaching…).
We kiezen ervoor om afstand te nemen van het blind staren op diploma’s zodat sociale mobiliteit gemakkelijker wordt. Zo is de focus meer gericht op door ervaring verworven competenties (EVC’s). Dat heeft niet alleen een impact op de meer kwetsbare doelgroep maar levert ook doorstroomkansen op.

We blijven ons verzetten tegen verplichte gemeenschapsdienst in het kader van het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie (GPMI).
We verplichten mensen in armoede niet om gelijk welke onderbetaalde, precaire job aan te nemen, maar investeren in opleiding, begeleiding en sociale tewerkstelling voor maatschappelijk kwetsbare groepen.
‘Artikel 60-tewerkstelling’ willen we alleen als dat de best mogelijke werkgelegenheid is voor de betrokkene.
Het blijft namelijk heel dikwijls een tijdelijke en laag verloonde tewerkstelling.
We werken hier alleen samen met organisaties zonder winstoogmerk die de nodige expertise en omkadering bieden.
Er moet hier doorgroeimogelijkheid zijn zodat mensen nadien niet opnieuw zonder werk vallen.

We zetten in op goede en nabije arbeidsbegeleiding. In de sociale wijkhuizen zorgen we voor coaches die mensen begeleiden naar een job. Ook als mensen aan de slag zijn, geven de coaches begeleiding en nazorg.
Vandaag verliest de helft van de armen die werk vinden hun job opnieuw na een jaar door gebrek aan begeleiding.
We ondersteunen kwetsbare mensen die werk vinden met betaalbare en flexibele kinderopvang gebaseerd op het gezinsinkomen, een uitgebreid aanbod aan lessen Nederlands, en maken hen mobieler via gratis openbaar vervoer voor alle Vilvoordenaars.
Sommige mensen kunnen om allerlei redenen niet (meer) functioneren in een normale job of op een beschermde werkplaats.
Toch heeft iedereen recht op arbeid, om de zinvolle dagbesteding, het sociaal contact en de eigenwaarde.
Voor deze mensen moet bijvoorbeeld arbeidszorg een mogelijkheid zijn.
Daar werken mensen met fysieke of mentale problemen in een fietsherstelplaats, houtatelier of bakkerij.
Arbeidszorg is een stabiele tewerkstelling en mag niet gezien worden als een opstap naar de arbeidsmarkt.

  1. Stad Zonder Armoede
  2. Diversiteit Zonder Racisme
  3. Veilige Stad
  4. Wonen Is Een Recht
  5. Mobiliteit

Dit is jouw beweging